Vokabulær

Her opdateres fra tid til anden de gloser, definitioner o.l., som jeg efterhånden får klarlagt, udviklet, formuleret etc.  – og som jeg anvender og inspireres af undervejs. Men her noteres også de ord og begreber, som jeg endnu ikke har fået defineret. På den måde fungerer vokabulæret også som en form for huskeliste.

Vokabulær

A

B

C

D

 • Designhistoriografi: historieskrivningen om designhistorien og -designforskningen  – dvs. det at udforske og fremstille historisk dokumenterende værker om designhistoriens og -forskningens udvikling (se evt. ‘Historiografi’) > “Designhistoriografi betyder ganske enkelt at etablere en metaramme i forhold til den designhistoriske praksis. Designhistoriografi former sig som refleksioner over designhistorieforskningen og -skrivningens hidtidige fortjenester og, sædvanligvis i endnu højere grad, forsømmelser.” (Jensen, 2011: 4)
 • Didaktik: “(…) et praksisfelt, der omfatter alle de teoretiske og praktiske virksomhedsformer, hvor igennem undervisning og læring defineres, studeres, problematiseres, rammesættes, planlægges, udføres, erfares og reflekteres.” (Illeris, 2010: 30)

F

G

H

 • Historiografi: historieskrivningens historie (kilde: Gyldendal – Den Store Danske: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Historieteori_og_-videnskab/historiografi. Download 07.08.2013) – Hensigten med studiet af historiografi er følgende: 1) få viden om hvordan samtidens ideologi og værdivurderinger præger nutidens historieopfattelse (at se hvordan tidl. historikere har tolket historien, giver indsigt i at ens egne opfattelser er præget af ens samtid og dermed i vanskelighederne ved at tilstræbe objektivitet) 2) historiografi kan analysere hvordan åndsstrømninger har givet givet udslag i historieopfattelsen (fx. oplysningstiden, romantikken etc) 3) historiografi kan give overlik over tidligere forskning på et felt, sådan at man ved hvorfra man bør foretage sine videre studier

I

 • Interaktive udstillinger: koncept som indebærer at den besøgende skal deltage på aktiv vis – eksempelvis ved at bruge sine hænder  (jvf. Kahr-Højland, 2006)
 • Ideologi: A formal definition of the term ‘ideology’ is (Archer, 1995: 9):  “An overarching system of explanation or interpretive scheme that serves to make the world more intelligible to those who subscribe to it. Thus, the possession of an ideology enables a person of a community to make coherent sense of otherwise disconnected theories and experiences and values arising in different aspects of life.”
 • Idiom: a characteristic mode of expression in music or art – e.g. they were both working in a neo-impressionist idiom (mig: eller design). (Kilde: Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/idiom)

J

K

L

 • Læring: “Learning is a continous, active process of assimilating and accommodating information within social, physical, and psychological contexts. Learning involves more than mere assimilation of information; it requires the active accommodation of information in mental structures which permit its use at a later time. Learning should be viwed as a dynamic proces occurring at the intersection of the three contexts defined in the Interactive Experience Model, with each instance of learning bearing a specific and individual contextual stamp.” (Falk & Dierking, 2011: 114)

M

 • Metodologi: en generel tilgang til studiet af forskningsemnet – dvs. de valg vi gør ift. case studies, dataindsamlingsmetoder, former for dataanalyse i planlægningen og udførelsen af forskningen (jvf. Silverman, 2005: 99)
 • Multimodialitet: hvordan forskellige kommunikationsformer – talt og skrevet sprog, brug af tastatur og mus, og også hånd- og kropsbevægelser – kan understøtte hinanden eller sommetider modsige hinanden. Udgør også et teoretisk og metodologisk forskningsfelt.
 • Multisensorisk: det som har med flere sanser at gøre
  • Multi = mul·ti-, – [prefix] “more than one”, (www.Hyperdictionary.com).
  • Sensory = sen·so·ry, [adj] “Involving or derived from the senses”, (www.Hyperdictionary.com).
  • Multisensory = mul·ti·sen·so·ry – [adj] “Relating to or involving several bodily senses”, The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition.
 • Museum: “Museums are defined as historical homes and sites (mig: herunder også open air museums); science and technology and nature centres; aquaria, zoos, and botanical gardens; as well as the traditional art, (mig: design) history, and natural history museums.”  (Falk & Dierking, 2011: xiii)

N

O

 • Oplevelsesdesign:  (Jantzen & Vetner, 2006: 243):
  • tilrettelæggelsen af relevante og interessante oplevelsestilbud
  • har til hensigt at formgive varer og services med udgangspunkt i oplevelses struktur og de fire typer af oplevelser for at realisere forskellige tilstandsændringer hos forbrugeren
  • ligner æstetik (som modificerer emotioner så de bereder optimal nydelse, glæde og velbehag)
 • Oplevelsessamfundet: den samfundsmæssige formation, hvor frembringelsen og forbruget af oplevelser bliver en dominerende målsætning (Jantzen & Vetner, 2006: 243)
 • Oplevelsesøkonomi: det politiske og økonomiske system, der vægter kommercialiseringen af ‘gode’ oplevelsestilbud (Jantzen & Vetner, 2006: 243)

P

 • Perception: 1) perception, sanseiagttagelse, erkendelse af verden gennem sanserne. At percipere er at se, høre, føle, smage eller lugte. Visuel perception (erkendelse af verden gennem synssansen) kan tjene som eksempel. (kilde: Gyldendal – Den Store Danske: http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/perception?highlight=perception . Download 10.01.12014)
  2) perception, oplevelse og iagttagelse gennem sansepåvirkning, den proces hvormed vi iagttager og forarbejder information om os selv, andre og vores omverden. At opleve og sanse er ikke alene påvirket af ydre, men også af indre. Selvom hjernen ikke berøres af udefrakommende stimuli, er den konstant aktiv pga. det centrale nervesystem, der oplagrer tidligere erfaringer, og derfor er medbestemmende for, hvordan vi reagerer på nye sansepåvirkninger. Samarbejdet mellem nye indtryk og bearbejdning af tidligere sanseindtryk skaber vor opfattelse af ting og mennesker omkring os. Modtagelsen af kunst og æstetik foregår således ikke passivt, men under aktiv medvirken af psyken.  (kilde: Gyldendal – Den Store Danske: http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Begreber/perception?highlight=perception. Download 10.01.12014)
 • Positiv oplevelse (som er fokus for oplevelsesøkonomien) beror på en tilstandsændring, som skyldes en af følgende forhold (Jantzen & Vetner, 2006: 243):
  • at en positiv emotion forstærkes
  • at en positiv stemning får fokus (eller objekt)
  • at en negativ emotion afbøjes
  • at en neutral stemning transformeres i positiv retning

R

S

 • Sanser: de midler, hvormed en levende organisme registrerer egenskaber og tilstande i omverdenen (exteroception) og i organismen selv (interoception) som grundlag for reaktioner, oftest sådanne, der i den givne situation er hensigtsmæssige for organismens overlevelse, trivsel og forplantning. (Kilde: Gyldendal – Det store Danske: http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sammenlignende_anatomi_og_fysiologi/sanser. Download: 05.08.2013)
 • Sensorisk: vedr. sanserne (Kilde: Gyldendal – Det store Danske: http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/s-se/sensorisk?highlight=sensorisk. Download: 05.08.2013)

T

 • Transmedia: multimedial fortælleform, som anvender tekst, billeder, grafik, video, lyd samtidig til at formidle et tema/indhold . Bryder linær tankesæt og skaber helhedsforståelse (fx. Rockheim og http://musicovery.com som formidler sange og videoer, men også historier fra kunstnerne m.m. online)

U

 • Udstillingsæstetik:
 • Udstillingsform: (pendant til udstillingsdesign, se evt. Becker 2013: 1314)

V

Z

Æ

 • Æstetik: sanselig erkendelse (Jantzen & vetner, 2007b: 255): “den formmæsige organisering af et materiale, der skaber psykofysisk respons og semiotisk relevans i form af sanselig nydelse, oplevelsesnærhed og/eller emotionel og intellektuel indsigt” (Jantzen & vetner, 2007b: 253)

Ø 

Å

 

Reklamer

Kommenter

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s